Hoppa till huvudinnehållet

ADDIE-modellen är en populär utvecklingsmodell som används för att skapa e-learning. ADDIE är en förkortning av modellens 5 faser: Analys, Design, Development (Produktion), Implementation (Genomförande) och Evaluation (Utvärdering).

Modellen har använts sedan mitten av 1970-talet. Det är dock inte säkerställt vem som var grundare till modellen, men en snarlik modell togs fram under 1960-talet vid Florida State University. Idag är dock ADDIE-modellen både välkänd och väl använd inom e-learningbranschen för utveckling av onlineutbildning. I det här inlägget beskrivs faserna kortfattat:

Analys

I analysfasen identifieras målgruppens lärandebehov och mål. Även tillgängliga resurser identifieras i det här steget, såsom ämnesexperter, kursmaterial och vilken teknik som ska användas. Exempel på delar som behöver analyseras är pedagogik, interaktioner, leveransplattform och tidsplan. Resultatet från fasens olika analyser skapar en tydlig förståelse för projektets mål och avgränsningar.

01

Design

I designfasen skapas en plan för framtagandet av e-learningen. Utifrån lärandemålen som identifierats i analysfasen utformas och fastställs strukturen, inklusive olika komponenter som ska ingå. Även kursupplägg, såsom lektionsföljd, bedömningsmetoder och interaktiva element väljs ut i den här fasen.

02

Development (Produktion)

I produktionsfasen skapas själva utbildningen. Nu ska användargränssnittet designas ocg olika interaktiva multimediaelement utvecklas, såsom videor, ljudinspelningar och interaktiva övningar. I den här fasen testas också kursen för att säkerställa att den fungerar som avsett och att det inte finns några tekniska problem eller hinder.

03

Implementation (Genomförande)

I genomförandefasen lanseras e-learningkursen till målgruppen. Support kan tillhandahållas till kursdeltagare för att säkerställa kursens användarvänlighet. Uppföljning görs utifrån kursdeltagarnas framsteg och utvärderingar mottages för att säkerställa att inlärningsmålen uppnås.

04

Evaluation (Utvärdering)

I utvärderingsfasen bedömes effektiviteten av kursen. Kursutvärderingar sammanställs om hur deltagarna upplevde användarvänlighet, engagemang och nyttan med genomförd e-learning. Även kursinnehållet och kursens design utvärderas för att identifiera eventuella förbättringsområden. Utfallet används för framtida återanvändning av e-learningen.

05

Summering

Sammanfattningsvis kan sägas att ADDIE-modellen medför ett strukturerat tillvägagångssätt för att producera effektiva e-learnings. Modellens olika faser säkerställer att kursinnehållet stämmer överens med målgruppens behov och mål och att kursen upplevs som engagerande, effektiv och användarvänlig.

Lämna ett svar